FI SV NO DK EN
FI SV NO DK EN

Guide till arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande fallskydd

Fall från hög höjd (över 2 meter) är en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall inom byggbranschen. Därför har Arbetsmiljöverket etablerat krav gällande fallskydd för att förebygga fallrisker vid byggnads- och anläggningsarbeten på hög höjd.

I denna artikel tänkte vi gå över vad Arbetsmiljöverket säger gällande fallrisker och kraven på fallskydd.

Typer av fallrisker

Exempel på vart det finns fallrisker:

 • Takarbete
 • Fasadarbete
 • Stegarbete
 • Bergarbete
 • Schaktkant
 • Montering av prefab

Vad säger arbetsmiljölagen?

Syftet med arbetsmiljölagen (AML) är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbete för att skapa en ideal arbetsmiljö som är säker att vistas och arbeta inom. Enligt AML är det du som arbetsgivare som är ansvarig för att arbetsmiljön är säker och ska leda arbetet mot en bättre och säkrare arbetsplats.

De viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen relevant för Arbetsmiljöverkets krav gällande fallskydd inkluderar:

 • 1 § – Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579)
 • 2 § – Kapitel 2: Arbete ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
 • 3 § – Kapitel 3: Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

  Arbetsgivaren ska genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika. (Paragrafen ändrad genom 2002:585)
 • 4 § – Kapitel 3: Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

  Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, ska han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från ersättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det ska fortsättas. (Paragrafen ändrad genom 1991:677)
 • 5 § – Kapitel 8: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska tas ut om en överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 kap. 1–8 §§. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

  En föreskrift om sanktionsavgift ska ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften ska vara lägst 1 000 och högst 1 000 000 kronor. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

Typer av fallskydd

Kollektivt fallskydd

Vid fallrisker ska ett kollektivt fallskydd i första hand användas. Kollektiva fallskydd är olika typer av gemensamma skyddsanordningar som skyddar alla i arbetsmiljön. Detta inkluderar:

 • Fallskyddsräcken
 • Ställningar
 • Arbetsplattformar
 • Skyddstäckning
 • Skyddsnät

Personlig fallskyddsutrustning

Personlig fallskyddsutrustning skall enbart används i undantagsfall då kollektiva fallskyddsanordning inte är möjliga att använda, eller då tiden det tar att få ett kollektivt fallskydd på plats tar betydligt mycket längre tid än att utföra själva arbetet.

Vad händer om jag inte följer arbetsmiljölagen?

Först och främst så riskerar du ditt eget och/eller dina arbetares liv. Om du är osäker på något kring Arbetsmiljöverkets krav på fallskydd eller liknande, kontakta oss på BGFIX direkt så hjälper vi dig ta fram en fallskyddslösning som uppfyller samtliga krav och behov.

Sedan 1 juli 2014 riskerar du också sanktionsavgifter inom bygg och anläggning om du inte följer kraven på fallskydd enligt Arbetsmiljöverkets. Sanktionsavgifter kan liknas med böter. Om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter kan du komma att bli skyldig mellan 40 000 – 400 000 kr på grund av bristande säkerhet i arbetsmiljön.

Skapa en säker arbetsmiljö med BGFIX

För mer information och kraven om krav på fallskydd enligt Arbetsmiljöverket riktlinjer, kontakta BGFIX direkt så hjälper vi dig. Vårt mål är att göra Sveriges byggbransch så säker som möjligt och erbjuder därav ett brett utbud av CE- och EN-godkända kollektiva och personliga fallskydd som uppfyller samtliga krav enligt Arbetsmiljöverket.

Utforska vårt utbud av fallskydd och utrustning för arbete på hög höjd.

Hör av dig

  captcha

  x OK
  x OK